Selamlar

Kod:

CREATE TABLE [dbo].[GOAL] (

[Sira] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,

[Players] [int] NULL ,

[Date] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,

[ExtDate] [datetime] NULL

)

Yukarıdaki kod ile tablomuzu oluşturalım.

Kod:

-- Günlük Max Ziyaret

declare @tarih datetime, @tarih2 varchar(100)

set @tarih = getdate()

select @tarih2 = convert (varchar(30),@tarih,104)

-- Önce o tarihi ekleyelim..

if (select count(date) from goal where date = @tarih2) = 0

begin

insert into goal (players, date) values (0, @tarih2)

end

-- Şimdi Kullaniciya bakalim

if (select players from goal where date = @tarih2) < (select count(straccountid) from currentuser)

begin

update goal set players = (select count(straccountid) from currentuser), extdate = getdate() where date = @tarih2

end -- Değiştiren Top ossun, Outur : MistKod:

Select * from goal

Yukarıdaki komut ile , hergün için 1 sefer log açar ve o günden sonra, max ziyaretçinizin üstüne çıkarsanız o satırı update eder.