NCS leri loglama amacı her serverda geçerli olmayabilir ama benim sunucumda ihtiyac duydugum için yapmak zorunda kaldım ve işine yarayacak birileri varsa kullanır diye burdan yayınlıyorum. Aslında çok basit burda kullandığımız yol ile dilediğimiz herşeyin logunu tutturabiliriz.Öncelikle NCS_LOG tablomuzu oluşturalım :

Kod:

USE [KN_Online]

GO

/****** Object: Table [dbo].[NCS_LOG] Script Date: 11/19/2009 01:00:50 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[NCS_LOG](

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[EskiChar] [char](21) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,

[YeniChar] [char](21) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,

[Tarih] [datetime] NULL CONSTRAINT [DF_NCS_LOG_Tarih] DEFAULT (getdate())

) ON [PRIMARY]GO

SET ANSI_PADDING OFF

Daha sonra Akuma'nın vermiş olduğu NCS prosedurunuz olan CHANGE_NEW_ID Prosedurunu açın ve

Kod:

UPDATE USERDATA_SKILLSHORTCUT SET strCharID = @NewCharID WHERE strCharID = @OldCharID-- Name Change is Sucessfull

SET @nRet = 0

RETURN

END

ELSE

BEGIN

kısmını bularak aşağıdaki gibi düzenleyin.

Kod:

UPDATE USERDATA_SKILLSHORTCUT SET strCharID = @NewCharID WHERE strCharID = @OldCharID-- LOG KAYIT

INSERT INTO NCS_LOG (EskiChar, YeniChar) VALUES (@OldCharID, @NewCharID)-- Name Change is Sucessfull

SET @nRet = 0

RETURN

END

ELSE

BEGIN

Hepinize kolay gelsin..Kullanımı ...1 Başlat > Tüm Programlar > Microsoft SQL Server > Query Analyzer ‘ a giriyoruz.2 SQL Server’ a bağlanıyoruz ve açılan ekranda ” master ” yerine ” DBmizi ” seçiyoruz.3 Seçtikten sonra aşağıdaki kodu kopyalayıp , yapıştırıyoruz ve F5 yaparak kodumuzu uyguluyoruz.